Print
Hits: 6071

एपिलेप्सी हा मेंदुचा आजार आहे. हा आजार अप्समार फ़िट फ़ेफ़रे आकडी, मिरगी अशा अनेक नावांनी ओळखला जातो. पण मराठीतील त्याचे खरे नाव अप्समार असे आहे. असे असले तरीही एपिलेप्सी हे त्याचे आता सर्वमान्य नाव झाले आहे. या आजारामध्ये रुग्णाच्या शरिराला विविध प्रकारचे झटके येतात. झट्क्यांचे प्रमाण काही जणांच्या बाबतीत जास्त तर काहींच्या बाबतीत्त कमी असते. या झटक्यांना सर्वसामान्यपणे फ़िट आली असे म्हटले जाते.

हा आजार कशामुळे होतो?
या आजाराला काही विशीष्ट कारण नसते, काहींच्या बाबतीत हा अनुवंशिक्ततेमुळे येतो.

खालील कारणांमुळे हा आजार होऊ शकतो

ऎपिलिप्सी चे निदान
या आजाराचे निदान करण्यासाठी ठराविक अशी कुठली चाचणी नाही. आजाराचे निदान अचुक होण्याच्या दृष्टीने झटका आलेली व्यक्ती व तो झटका ज्यांनी पाहीला आहे त्यांनी, खालील गोष्टींची नोंद करुन डॉक्टरांना सांगणे उपयुक्त ठरते

या माहिती बरोबरच रुग्णाची सखोल शारीरिक तपासणी केली जाते. शारीरिक तपासण्यानंतर खालील काही चाचण्या, आवश्यकतेनुसार घेतल्या जातात