Print
Hits: 5796

मुकबधिराकरिया कार्य करणार्‍या अपंगाच्या शाळा

बधिरमुक शिक्षण केंद्र
८०५ भांडारकर रोड, पुणे ४११ ००४
चिंचवड बधिरमुक विद्यालय
निगडी प्राधिकरण, निगडी.
पुणे ४११ ०४४
वि. रा. रूईया मुकबधिर विद्यालय
सदाशिव पेठ, पुणे ४११ ०३०
इंडियन रेडक्रास सोसायटी व
मुकबधिर विद्यालय,
एम. जी. रोड, पुणे ४११ ०३०
वाय. एम. सी. ए. गार्लड क्रेग
मेमोरियल स्कुल फॉर दि डेफ,
६, अर्जुनमार्ग, पुणे ४११ ००१
चैतन्य मुकबधिर निवासी विद्यालय
कोरेगांव-भिमा, ता. शिरूर, पुणे
किरण मुकबधिर विद्यालय
केडगांव, ता. दौंड, पुणे
धायरी कर्णबधिर मुलांची शाळा
वडगाव धायरी, पुणे ४११ ००१
लायन्स निवासी
मुकबधिर विद्यालय,
भोर, ता. भोर, पुणे
जुन्नर एज्युकेशन सोसायटी व मुकबधिर विद्यालय
जुन्नर, पुणे
हडपसर कर्णबधिर विद्यालय
हडपसर, पुणे ४११ ०२८
श्री. मुकबधिर विद्यालय
वाघोली, ता. हवेली, पुणे
सुहदय तंत्रनिकेतन कर्मशाळा
निगडी प्राधिकरण, निगडी,
पुणे ४११ ०४४
आधार मुकबधिर विद्यालय
इंदिरानगर, बिबवेवाडी,
पुणे ४११ ०२७
सी. आर, रंगनाथन निवासी
कर्णबधिर विद्यालय, टिंगरेनगर,
विश्रांतीवाडी, पुणे ४११ ०१५
फुले आंबेडकर विचार संवर्धन समिती
निवासी मुकबधिर विद्यालय, घोडनदी,
ता. शिरूर. पुणे.
कै. एस.एम. जोशी मुकबधिर
विद्यालय, नारोडी, ता. आंबेगाव,
पुणे
मुकबधिर शिक्षण संशोधन व विकास केंद्र
आपटे प्रशाला, आपटेरोड,
पुणे ४११ ००४