Print
Hits: 5408

चांगला श्रोता होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दहा महत्वाच्या सुचना

  1. बोलण बंद करा. तुम्ही जर बोलत असाल तर ऎकु शकत नाही.
  2. बोलणाऱ्याला मोकळेपणा द्या. त्याला मोकळं वाटेल असं तुमचं वागणं ठेवा.
  3. तुम्हाला ऎकायचे आहे असं दर्शवुन द्या. त्याच्या बोलण्यांत रस घ्या.
  4. त्याचं लक्ष वीचलीत होईल असं करु नका. टेबलावर टक्टक करणे, कागदाची चाळवाचाळव करणे इत्यादी.
  5. समोरच्याच्या बोलण्यावर जोर द्या.तुम्ही त्याच्या जागी बसुन बोलत आहात असं समजा म्हणजे तुम्हाला त्याचा द्रुष्टिकोन समजेल.
  6. ऎकण्याची चिकाटी ठेवा.
  7. तुमचा राग ताब्यात ठेवा.
  8. मतभेद व टिका करताना व स्विकारताना शांत रहा.
  9. प्रश्न वीचारा. जेणे करुन त्याच्या बोलण्यामधे तुम्हाला रस वाटेल व त्याला प्रोत्साहन मिळेल.
  10. बोलणे बंद करा. पहीली व शेवटची सुचना.

परमेश्वराने आपल्याला दोन कान दीले आहेत. पण जीभ मात्र एकच दीली आहे याचा अर्थ स्पष्ट आहे की आपण ऎकायचे काम जास्त करायंच आहे व बोलायचं कमी आहे.