Print
Hits: 4768

पुण्यातील काही तपासणी केंद्रे

मेडीनोव्हा डायग्नोसिक सर्व्हिसेस
१३१९, जंगली महाराज रस्ता,
मॉर्डन हायस्कूल समोर,
शिवाजीनगर. पुणे ४११ ००५
फोन. +९१२० ५५३४८०१, ५५३४१८६, ५५३४९८७
श्री. हॉस्पिटल
सिध्दार्थ कॉप्लेक्स, पुणे-नगर रस्ता,
पुणे ४११ ००६
फोन. +९१२० ६६८३७१०
संपर्क व्यक्ती: डॉ. श्रीहरी ढोरे - पाटील.
मेडीकेअर
फ्लॉट नं ४०२, भक्ती अपार्ट,
शंकर शेट रस्ता, पुणे ४११ ०४२
फोन. +९१२० ६५४५२७
लायन स्कॅन सेंटर
जहांगिर हॉस्पिटल, ३२ ससून रस्ता,
पुणे ४११ ००१
फोन. +९१२० ६१२२०९९
जहांगिर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ अल्ट्रासाऊंड
जहांगिर, ससून रोड,
फोन. +९१२० ६१२८०००
जहांगिर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ अल्ट्रासाऊंड
१३१७ कसबा पेठ, पुणे ४११ ०११
फोन: +९१२० ४५४२३२, ४५००५०
दीनदयाल कॅन्सर रिसर्च सेंटर
९२६ फर्गसन कॉलेज रस्ता,
पुणे ४११ ००४
फोन. +९१२० ५६५२४९७, ५६५५६५१, ५६५१६१३,
मेडीव्हीजन
फ्लॉट नं ४९३, पाटील प्लाझा, मित्रमंडल समोर,
पर्वती, पुणे ४११ ००९.
फोन. +९१२० ४४४३५३८
डायग्नोस्टिक सेंटर
रूबी हॉल क्लिनिक
४०, ससून रस्ता,
पुणे ४११००१
फोन. +९१२० ६१२२३३९१
एक्सटेन्शन २४२